Stedenbouwkundig plan

Inmiddels is het stedenbouwkundig plan voor het plandeel Alphonsus binnen Dorpsplein Mierlo-Hout gereed. De afgelopen weken hebben we het plan, dat we al in cocreatie hebben ontwikkeld, gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokken stakeholders. We zijn er trots op dat we een omgeving hebben weten te realiseren waar grotere en intiemere plekken elkaar afwisselen. Waar de groene kloostertuin niet een afgezonderd stukje groen is, maar onderdeel van het dorp. Waar de kapel uit 1930 met een nieuwe functie de verbinding legt met de stad. En waar groen en duurzaamheid aan de basis hebben gelegen van het gehele concept.

Onderstaande korte animatie geeft een beeld van ons plan.

Animatie stedenbouwkundig plan

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een integraal plan voor Dorpsplein Mierlo-Hout. Daarin komen programmatische, maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische elementen samen. Om het stedenbouwkundig plan van JYB architecten te tonen hebben we een animatie gemaakt. Klik hieronder om deze film van zo’n 2,5 minuten te kunnen zien.

Stedenbouwkundig concept

In Mierlo-Hout werken Savant Zorg, Woningstichting Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de ondernemersvereniging Mierlo-Hout, de Wijkraad Mierlo-Hout, JYB Architecten, Beyond Now én de gemeente Helmond samen aan de herbestemming van zorgcentrum Alphonsus en enkele aangrenzende percelen. Het huidige verpleeghuis maakt de komende jaren plaats voor een buurt waar mensen naar elkaar omzien, waar mensen prettig wonen, zorg kunnen geven en krijgen en waar gemeenschapszin centraal staat. Daarbij zetten we ook sterk in op ontmoetingen tussen jong en oud, de leerlingen van de basisschool In het Hart van het Hout en de vooral oudere bewoners van Alphonsus.

Inmiddels is het stedenbouwkundige plan in concept gereed en bereiden we de herbestemmingsprocedure voor. Het is onze ambitie om hier direct na de zomer mee te kunnen gaan starten.

In het stedenbouwkundige plan gaan we uit van een autovrij binnengebied, de kloostertuin, waar vanzelfsprekende ontmoetingen kunnen ontstaan. Het groen hier is niet alleen kijkgroen, maar ook bedoeld als locatie voor buitenactiviteiten en om hittestress tegen te gaan.

Rond de kloostertuin liggen verschillende blokken die met name voor bewoning bedoeld zijn in een zeer divers palet. Zo realiseren we kleinere en grotere woningen in verschillende prijssegmenten, woningen voor mensen met een hoge zorgvraag, een lage zorgvraag en voor mensen zonder zorgvraag. Een deel van de woningen zal ook bestand zijn voor spoedzoekers. Naast de woningen zal er kantoorruimte komen alsmede ruimte voor enkele recreatieve en paramedische voorzieningen en horeca.

Om het middengebied autovrij te houden, realiseren we tussen de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat een half verdiepte parkeergarage. De ontsluiting van deze parkeergarage en de inrichting zijn nog onderwerp van studie. We zijn al wel van mening dat we met deze parkeergarage bij zullen dragen aan de verbetering van de parkeerproblematiek ter plaatse.

Langs de Hoofdstraat komt een hoger woonblok om het plein te markeren en de entree naar de kloostertuin te begeleiden. Op het exacte aantal verdiepingen van dit woonblok, en van de andere in het gehele plangebied studeren we nog.