Q&A

Op deze pagina beantwoorden we verschillende vragen die aan ons gesteld zijn rond de ontwikkelingen in Dorpsplein Mierlo-Hout. De volgende rubrieken komen hieronder aan bod:

  • Doelgroepen,
  • Locatie,
  • Bouw,
  • Wonen,
  • Beheer en veiligheid,
  • Zorg,
  • Verkeer en parkeren,
  • Divers.

Tijdens het webinar van 26 januari jl hebben we ook al veel vragen beantwoord.

Met enige regelmaat vullen we deze pagina aan. Heeft u een vraag die niet op deze pagina wordt beantwoord? Stuur dan een e-mail naar: alex@dorpspleinmierlohout.nl

Doelgroepen

V: Zijn de nieuwe woningen ook voor jongeren?

A: De woningen die we realiseren zijn voor verschillende doelgroepen bedoeld: jong, oud, met zorgvraag, zonder zorgvraag, met een kleinere beurs en met een grotere beurs. Ook komt er een aantal woningen voor beschikbaar voor mensen die op korte termijn, tijdelijke huisvesting zoeken.

V: Ik zit nou niet echt te wachten op een woning naast iemand met kleine kinderen. Gaan jullie daar dan ook rekening mee houden?

A: De woningen komen voor een brede groep mensen beschikbaar. We willen we iedereen faciliteren in zijn eigen woonplezier.

Locatie

V: Wat is de locatie van Dorpsplein Mierlo-Hout?

A: De locatie behelst het gehele huidige terrein van Savant Alphonsus én het braakliggende veld aan de Houtse Parallelweg. Dat houdt in dat de omliggende percelen, met onder meer verschillende woonhuizen, de winkels aan de Hoofdstraat of de bakkerij aan de Houtse Parallelweg niet tot het plangebied behoren.

Bouw

V: Hoe hoog worden de bouwblokken?

A: De gebouwen zijn over het algemeen 3 tot 4 verdiepingen hoog. Langs de Hoofdstraat komt een gebouw met 6 verdiepingen.

V: Je hebt bij de weg langs het spoor (Houtse Parallelweg) een grasveld zonder bebouwing op dit moment. Komen daar nieuwe woningen, hoe hoog worden die?

A: Op de locatie Houtse Parallelweg komen twee blokken van 3 verdiepingen met daarin ongeveer 14 sociale huurwoningen per blok.

V: Kunt u aangeven tot hoever de achterkant van Alphonsus (Achterkant Kardinaal van Enckevoirtstraat) komt en hoe hoog worden daar de gebouwen?

A: De gebouwen in deze zone worden 3 tot 4 verdiepingen hoog. De afstand tot de achtertuinen van de woningen aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat is nog niet definitief bepaald.

V: Wanneer wordt er gestart?

A: We starten dit jaar met de verbouwing van de kapel. In het derde kwartaal van 2022 zal begonnen worden met de sloop van de eerste woningen (parallel aan het spoor gelegen). De bewoners van deze woningen houden we persoonlijk op de hoogte.

Wonen

V: komen er naast huur- ook koopappartementen ?

A: Nee, alle appartementen worden huurappartementen.

V: Kan ik mij nu al inschrijven voor een woning?

A: Nee, dat kan nu nog niet. U kunt zich wel inschrijven voor onze nieuwsbrief op deze website. Via de website en de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de start van de verhuur van de woningen. Savant biedt via wooniezie reeds beschikbare huurwoningen voor mensen met een zorgvraag aan via dit platform. Woningstichting Compaen benut dit platform, net als de regionale woningcorporaties ook voor de sociale woningbouw. U kunt zich daar inschrijven en uw zoekprofiel aanmaken.

V: Hoe kan ik inschrijven op Appartement Voorstadhalte?

A: Zie hiervoor, dat kan via wooniezie.

V: Tot welk bruto jaarsalaris kan men straks een woning huren?

A: Voor de woningen die een huur hebben tot de toeslaggrens, geldt een maximum inkomen. Dat is te vinden op de site van de belastingdienst onder huurtoeslag. Voor de appartementen een huur boven de toeslaggrens geldt geen maximum.

V: Hoe komen de mensen die nu niet bij Savant wonen in aanmerking voor een woning in dit gebied?

A: Zie hiervoor.

V: Heeft u al inzicht in huurprijzen voor reguliere huurwoningen?

A: Nee, nog niet. We willen een brede groep mensen bedienen dus zal er sprake zijn van een redelijke variatie in huurprijzen.

Beheer en Veiligheid

V: Hoe zit het met buurtpreventie tussen de nieuwbouw?

A: Met betrekking tot buurtpreventie hebben we nog geen concrete plannen. Vooralsnog gaan we uit van zogenaamd parkmanagement, waarbij we, bij voorkeur ook met bewoners en omwonenden, samenwerken in het schoon, heel en veilig houden van Dorpsplein Mierlo-Hout.

V: We zien een plan met veel groen waar mensen met een zorgvraag gaan wonen. Is er nagedacht over het beheer van deze ruimte bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Senzer bijvoorbeeld, ook zij hebben een zorgvraag in hun werk)?

A: Ja, maar dit is nog niet concreet ingevuld. Het past goed bij onze visie om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Savant Zorg is al goed bekend met het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het opleiden van mensen.

Zorg

V: Krijgen de zorgbehoevende Mierlo-Houtenaren voorrang op de huur?

A: Nee, vooralsnog niet. Tegelijkertijd willen we dit onderwerp nog nader bekijken.

V: Komt er ook een apotheek / huisarts?

A: Waarschijnlijk niet, maar dat is nog niet helemaal zeker. Op dit moment is er een huisartsenpraktijk en tandarts in de Beukehoutstraat. Dat is circa 300 meter verderop.

V: Komt er weer een binnendoorverbinding van Houtvoort met de bewoners van Alphonsus (met name van de bewoners die op de gesloten afdeling wonen)?

A: Het merendeel van de gebouwen zal binnendoor met elkaar verbonden zijn. Ook de woningen voor de mensen met een zware zorgvraag. Een gesloten afdeling is daarbij niet ons streven, wel veiligheid. Een verbinding met Houtvoort zoals nu bestaat, wordt nog nader onderzocht.

Verkeer en parkeren

V: Wanneer de Hoofdstraat 30-km zone wordt, is er gevaar dat men sluiproutes gaat gebruiken door de Pastoorswijk. Wordt dit ook 30 km gebied?

A: In onze visie is het van belang dat gemotoriseerd verkeer dat niet in het centrum van Mierlo-Hout hoeft te zijn, niet door Mierlo-Hout rijdt. Het voorstel om in ieder geval de Hoofdstraat en Mierloseweg tussen grofweg De Koning en de Aldi als 30-km zone uit te voeren maakt daarvan onderdeel uit. Het voorstel betreft nog slechts een voorstel en moet nader worden uitgewerkt. Daarvoor ook een visie bij op elk van de aangrenzende straten. Van belang vinden we het ook dat het centrum van Mierlo-Hout ook goed bereikbaar blijft voor iedereen die daar wil zijn.

V: Tot hoever worden de parkeervakken tussen achtergedeelte Alphonsus en achterkant Kardinaal van Enckevoirtstraat verbouwd/weggehaald en bebouwd?

A: Er blijven ook in onze plannen parkeervakken bestaan tussen de gebouwen die het verst afstaan van de Hoofdstraat en de Kardinaal van Enckevoirtstraat in.

V: Hoe zit het met parkeren voor de bewoners van de nieuwbouw en bestaande bouw onder andere Houtvoort die nu ook geen vaste parkeergelegenheid hebben?

A: Onder de meest oostelijke gebouwen van Dorpsplein Mierlo-Hout komt een parkeergarage voor de bewoners van de nieuwsbouw en klanten van de zakelijke huurders. Daarnaast komen er op straatniveau verschillende parkeerplaatsen. Mogelijk kunnen we mensen die nu geen vaste parkeerplaatsen hebben bedienen met een parkeerplek. Daar zouden dan ook kosten aan verbonden kunnen zijn.

V: De Hoofdstraat is erg druk, wordt deze dan verlegd?

A: Nee, maar in onze visie zou de Hoofdstraat wel anders ingericht moeten worden dan nu het geval is. Specifieker bedoeld voor bestemmingsverkeer en veiliger voor iedereen, en met name jong en oud.

V: Ik snap dat de hoofdstraat straks niet meer de doorgaande route is, maar wat wordt er met de Houtse Parallelweg gedaan om deze geschikt te maken als doorgaande weg?

A: Zie hiervoor.

V: Ik heb u horen praten over de verbinding zoeken tussen beide kanten van de weg. Hoe gaat u dit gebied zo inrichten dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren? Wat betekent dat dan concreet? Komt er bijvoorbeeld shared space? Of blijft de weg bestaan zoals deze er ligt?

A: In onze visie zou de Hoofdstraat anders ingericht moeten worden dan nu het geval is. Een shared space is één van de alternatieven daarvoor, maar niet het enige dat we onderzoeken.

V: Hoe bereik je de parkeergarage?

A: De parkeergarage is alleen via de Houtse Parallelweg bereikbaar. Zowel voor inrijden als uitrijden. Uiteraard komen er entrees voor voetgangers op andere plekken in het gebied.

V: Hoe verwacht u dat de verkeersstromen gaan lopen vanuit Mierloseweg richting Mierlo?

A: Wij verwachten dat het verkeer gebruik zal maken van de Kasteelherenlaan. De alternatieve route die we onderzoeken voor doorgaand verkeer via de Houtse Parallelweg zal, in onze optiek, niet de favoriete route worden voor doorgaand verkeer. Deze is zeker niet gemakkelijker of sneller dan de route via de Kasteelherenlaan. Navigatieapps helpen daarbij.

V: De Hoofdstraat wordt meer verkeersluw gemaakt. De Houtse Parallelweg wordt ontsluitingsweg, aldus Alex? Betekent dat het verkeer dus nog meer zal toenemen in onze straat?

A: zie hiervoor.

V: Hoe trachten jullie het verkeer “om te leiden”? Welke stimulans gaat men krijgen om niet door de Hoofdstraat te rijden?

A: Zie hiervoor. We zoden iets van een fysieke drempel willen opwerpen, net voorbij het spoor en de hoofdroute links laten afbuigen via de Houtse Parallelweg.

V: Zou de Hoofdstraat niet afgesloten kunnen worden?

A: Met een afsluiting van de Hoofdstraat zou de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de winkels sterk achteruit gaan. En raakt bovendien de verbindingen tussen de noordelijke en zuidelijke delen van Mierlo-Hout. Dat heeft dus niet onze voorkeur.

Divers

V: Is er een plattegrond van nu en straks? Ter vergelijking?

A: We zullen zo’n plattegrond maken en publiceren op deze website.

V: De kapel is nu in gebruik als mortuarium. Hoe kun je daar dan activiteiten organiseren?

A: We gaan de kapel verbouwen. De huidige huurder zal verhuizen naar een andere locatie in Mierlo-Hout.

V: Is er aandacht voor horeca, zoals terrasjes?

A: Jazeker.

V: Hoe wordt de verhuizing van de bewoners van Alphonsus van de 2e etage gedaan?

A: Ruim voordat die verhuizingen aan de orde zijn zullen we met betrokken partijen een plan maken, zoals we dat ook hebben gedaan voor en met de bewoners die eerder zullen verhuizen.

V: Veel trappen, is dat handig voor ouderen?

A: Door hoogteverschillen in het plangebied kunnen we een meer gevarieerde en prettige buitenruimte creëren. Met trappen, hellingbanen en liften zorgen we ervoor dat de verschillende plekken ook goed bereikbaar zullen zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit.

V: Hoeveel liften komen er in elk gebouw?

A: Daaraan wordt nog gewerkt. In elk geval koen er voldoende liften voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen en voorzieningen.

V: Het klokje in de kapel weer laten luiden net als vroeger bij de nonnen!