Q&A

Op deze pagina beantwoorden we verschillende vragen die aan ons gesteld zijn rondom de ontwikkelingen in Dorpsplein Mierlo-Hout. De volgende rubrieken komen hieronder aan bod:

  • Doelgroep,
  • Locatie,
  • Bouw,
  • Wonen,
  • Beheer en veiligheid,
  • Zorg,
  • Verkeer en parkeren,
  • Planning
  • Divers.

Tijdens het webinar van 26 januari 2021 hebben we veel vragen beantwoord.

Daarnaast is op 30 januari 2023 een inloopmiddag geweest in de Kapel van Savant Alphonsus gehouden voor bewoners en omwonenden om mee van de plannen te zien. De bezoekers hadden ook de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden die daarbij horen zijn toegevoegd aan onderstaande overzicht.

Op 5 oktober 2023 is er weer een inloopavond geweest in de kapel van Savant Alphonsus voor bewoners en omwonenden om de gewijzigde plannen te tonen en vragen hierover te beantwoorden. De bezoekers hebben daarbij goede suggesties meegegeven waarmee het gewijzigde plan verder is verfijnd.

Op 23 januari 2024 wordt opnieuw de gemeenteraad uitgenodigd om kennis te nemen van de gewijzigde plannen.

Op 24 januari 2024 is opnieuw een inloopavond georganiseerd voor bewoners, omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Zij kunnen hier opnieuw kennis nemen van de plannen en het ingediende ontwerp-bestemmingsplan wat tot 1 februari 2024 ter inzage ligt bij gemeente Helmond.

Met enige regelmaat vullen we deze pagina aan. Heeft u een vraag die niet op deze pagina wordt beantwoord? Stuur dan een e-mail naar: info @ dorpspleinmierlohout.nl

DOELGROEPEN

V: Voor welke toekomstige doelgroepen wordt hier gebouwd?
A: De grotendeels 1- en 2-persoonsappartementen die we realiseren zijn voor verschillende doelgroepen bedoeld: jonger, ouder, met een intensieve of lichte zorgvraag, zonder zorgvraag, met een kleinere beurs en met een grotere beurs.

V: Ik zit nou niet echt te wachten op een woning naast iemand met kleine kinderen. Gaan jullie daar dan ook rekening mee houden?
A: De woningen komen voor een brede groep mensen beschikbaar. We willen we iedereen faciliteren in zijn eigen woonplezier.

LOCATIE

V: Wat is de locatie van Dorpsplein Mierlo-Hout?
A: De locatie behelst het gehele huidige terrein van Savant Alphonsus én het braakliggende veld aan de Houtse Parallelweg. Dat houdt in dat de omliggende percelen, met onder meer verschillende woonhuizen, de winkels aan de Hoofdstraat of de bakkerij aan de Houtse Parallelweg niet tot het plangebied behoren.

BOUW

V: Hoe hoog worden de bouwblokken?
A: De gebouwen zijn over het algemeen 2 tot 4 bouwlagen hoog (dit is tussen de 8 en 14 meter hoog vanaf het maaiveld (inclusief de halfverdiepte parkeergarage)). Langs de Hoofdstraat komt een gebouw met 6 bouwlagen (20 meter hoog). Onder diverse gebouwen wordt een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd.

V: Je hebt bij de weg langs het spoor (Houtse Parallelweg) een grasveld zonder bebouwing op dit moment. Komen daar nieuwe woningen, hoe hoog worden die?
A: Op de locatie Houtse Parallelweg komen twee blokken van 2 bouwlagen op een halfverdiepte parkeerkelder met daarin 14 en 15 sociale huurwoningen per blok (de hoogte vanaf maaiveld is ongeveer 9 meter)

V: Kunt u aangeven tot hoever de achterkant van Alphonsus (Achterkant Kardinaal van Enckevoirtstraat) komt en hoe hoog worden daar de gebouwen?
A: De gebouwen in deze zone worden 2 tot 3 bouwlagen hoog, op een halfverdiepte parkeerkelder (dit is ongeveer tussen de 9 en 11 meter vanaf maaiveld). Voor een deel van de woningen geld dat daar een perceel tussen ligt, eigendom van Bakkerij Dirks

WONEN

V: komen er naast huur- ook koopappartementen?
A: Nee, alle appartementen worden huurappartementen.

V: Kan ik mij nu al inschrijven voor een woning?
A: Nee, dat kan nu nog niet. Via deze website houden wij u op de hoogte van de start van de verhuur van de woningen. Savant Zorg biedt via het regionale woningportaal Wooniezie reeds beschikbare huurwoningen voor mensen met een zorgvraag aan. Woningstichting Compaen benut dit platform, net als de regionale woningcorporaties ook voor de sociale woningbouw. U kunt zich daar inschrijven en uw zoekprofiel aanmaken.

V: Hoe kan ik inschrijven op Appartement Voorstadhalte?
A: Zie hierboven, dat kan via Wooniezie.

V: Tot welk bruto jaarsalaris kan men straks een woning huren?
A: Voor de woningen die een huur hebben tot de toeslaggrens, geldt een maximum inkomen. Dat is te vinden op de site van de belastingdienst onder huurtoeslag. Voor de appartementen een huur boven de toeslaggrens geldt geen maximum.

V: Hoe komen de mensen die nu niet bij Savant wonen in aanmerking voor een woning in dit gebied?
A: Zie hierboven.

V: Heeft u al inzicht in huurprijzen voor reguliere huurwoningen?
A: Nee, nog niet. We willen een brede groep mensen bedienen dus zal er sprake zijn van een redelijke variatie in huurprijzen.

BEHEER EN VEILIGHEID

V: Hoe zit het met buurtpreventie tussen de nieuwbouw?
A: Met betrekking tot buurtpreventie hebben we nog geen concrete plannen. Vooralsnog gaan we uit van zogenaamd parkmanagement, waarbij we, bij voorkeur ook met bewoners en omwonenden, samenwerken in het schoon, heel en veilig houden van Dorpsplein Mierlo-Hout.

V: We zien een plan met veel groen waar mensen met een zorgvraag gaan wonen. Is er nagedacht over het beheer van deze ruimte bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Senzer bijvoorbeeld, ook zij hebben een zorgvraag in hun werk)?
A: Ja, maar dit is nog niet concreet ingevuld. Het past goed bij onze visie om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Savant Zorg is al goed bekend met het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het opleiden van mensen.

V: Hoeveel liften komen er in elk gebouw?
A: Daaraan wordt nog gewerkt. In elk geval komen er voldoende liften voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen en voorzieningen.

ZORG

V: Krijgen de zorgbehoevende Mierlo-Houtenaren voorrang op de huur?
A: In Wooniezie kan de optie voorrang voor zorg worden aangezet indien daarvoor de benodigde verklaring van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige is afgegeven. Dat is nu al zo voor de woningen die door Savant Zorg via Wooniezie worden aangeboden. Deze voorrang voor zorg is overigens niet specifiek voor inwoners van de wijk Mierlo-Hout. Daarnaast is ook inschrijfduur van belang bij het reageren op een huurwoning. Mogelijk wordt een aantal woningen in het plan, die bedoeld zijn voor mensen met een intensieve (dementie)zorgvraag later op een andere manier bemiddeld door Savant Zorg. Dat wordt in een later stadium uitgewerkt.

V: Komt er ook een apotheek/huisarts?
A: Waarschijnlijk niet, want op dit moment is er onder andere een huisartsenpraktijk/paramedisch centrum in de Beukehoutstraat. Dat is circa 250 meter verderop.

V: Komt er weer een binnendoorverbinding van Houtvoort met de bewoners van Alphonsus (met name van de bewoners die op de gesloten afdeling wonen)?
A: Een aantal gebouwen aan de zuidzijde van het terrein zal in de nieuwe situatie binnendoor met elkaar verbonden zijn. Ook de woningen voor de mensen met een zware zorgvraag. Een ‘gesloten afdeling’ is daarbij niet het uitgangspunt, wel veiligheid. Een verbinding met Houtvoort zoals nu bestaat, wordt nog nader onderzocht.

VERKEER EN PARKEREN

V: Wanneer de Hoofdstraat 30-km/uur zone wordt, is er gevaar dat men sluiproutes gaat gebruiken door de Pastoorswijk. Wordt dit ook 30 km/uur gebied?
A: In onze visie is het allereerst van belang dat gemotoriseerd verkeer dat niet in het centrum van Mierlo-Hout hoeft te zijn, niet door Mierlo-Hout rijdt. Het voorstel dat in 2020 aan gemeente Helmond gedaan werd om in ieder geval de Hoofdstraat en Mierloseweg tussen grofweg De Koning en de Aldi als 30-km zone uit te voeren maakt daarvan onderdeel uit. Uit ons verkeersonderzoek bleek dat een relatief groot deel van het verkeer, doorgaand verkeer betreft, wat niet in Mierlo-Hout zelf hoeft te zijn. Het gebied aan de Hoofdstraat is evenwel openbare ruimte en derhalve is het aan gemeente om de verdere planvorming hiervoor op te pakken. We vinden het van belang dat zeker ook dat het centrum van Mierlo-Hout goed bereikbaar blijft voor iedereen die daar wil zijn, boodschappen wil doen, woont en werkt.

V: Tot hoever worden de parkeervakken tussen achtergedeelte Alphonsus en achterkant Kardinaal van Enckevoirtstraat verbouwd/weggehaald en bebouwd?
A: Er blijven ook in onze plannen parkeervakken bestaan tussen de gebouwen die het verst afstaan van de Hoofdstraat en de Kardinaal van Enckevoirtstraat in.

V: Hoe zit het met parkeren voor de bewoners van de nieuwbouw en bestaande bouw onder andere Houtvoort die nu ook geen vaste parkeergelegenheid hebben?
A:  Onder de meest oostelijke gebouwen van Dorpsplein Mierlo-Hout komt een halfverdiepte parkeergarage voor de bewoners van de nieuwsbouw, het personeel van Savant Zorg en (bezoekers van)de zakelijke huurders. Daarnaast komen er op straatniveau verschillende parkeerplaatsen. Aan de huur van een parkeerplaats zullen kosten verbonden zijn. De nu ingetekende parkeerplaatsen in het plangebied zijn allereerst bedoeld voor bewoners en gebruikers van het plangebied zelf.

V: De Hoofdstraat is erg druk, wordt deze dan verlegd?
A: Nee, maar in onze visie zou de Hoofdstraat wel anders ingericht moeten worden dan nu het geval is. Specifieker bedoeld voor bestemmingsverkeer en veiliger voor iedereen, en zeker ook voor de jongsten en oudsten ter hoogte van de basisschool en het huidige Alphonsus. Dat is echter primair aan gemeente Helmond omdat het hier openbaar gebied betreft en geen grondeigendom van Savant en/of Compaen.

V: Ik snap dat de Hoofdstraat straks niet meer de doorgaande route is, maar wat wordt er met de Houtse Parallelweg gedaan om deze geschikt te maken als doorgaande weg?
A: Zie hierboven.

V: Ik heb u horen praten over de verbinding zoeken tussen beide kanten van de weg. Hoe gaat u dit gebied zo inrichten dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren? Wat betekent dat dan concreet? Komt er bijvoorbeeld shared space? Of blijft de weg bestaan zoals deze er ligt?
A: Wat we graag willen is dat meer verbinding ontstaat tussen het toekomstige kindcentrum 0-13 jaar van In Het Hart van Het Hout en de ouderen die woonachtig zijn op het Dorpsplein. In de ideale situatie maken zij samen gebruik van voorzieningen voor groen, buitensport en ontmoeting. Daarbij is het cruciaal dat zowel de jongsten als de oudsten op een veilige en makkelijke manier elkaar kunnen bereiken. In onze visie zou de Hoofdstraat ter hoogte van het plangebied anders ingericht moeten worden dan nu het geval is. Een shared space is één van de alternatieven daarvoor, maar niet het enige.

V: Hoe bereik je de parkeergarage?
A: De parkeergarage is alleen via de Houtse Parallelweg bereikbaar. Zowel voor inrijden als uitrijden. Uiteraard komen er entrees voor voetgangers op andere plekken in het gebied.

V: Wie mag er straks parkeren in de parkeergarage?
A: De nu ingetekende parkeerplaatsen in het plangebied zijn allereerst bedoeld voor bewoners en gebruikers van het plangebied zelf. Dat zijn bewoners met een auto, de medewerkers van Savant Zorg (de bezoekers van) de commerciële plint in enkele gebouwen. Het wordt geen commerciële parkeergarage (Q-park of vergelijkbaar). Gelet op de veranderingen in mobiliteit in de nabije toekomst, denk bijvoorbeeld aan het groeiende gebruik van deelauto’s en alternatief vervoer, wordt het uiteindelijke parkeerconcept later nader uitgewerkt.

V: Geeft de parkeergarage geluidsoverlast?
A: De garage wordt halfverdiept gerealiseerd, waardoor geluidsoverlast al beperkt wordt. Tevens zijn geluidsonderzoeken  verricht, dat is verplicht. Waar nodig zullen passende maatregelen worden genomen om de mogelijke overlast te verminderen.

V: Hoe verwacht u dat de verkeersstromen gaan lopen vanuit Mierloseweg richting Mierlo?
A. In het verkeersonderzoek werd aangetoond dat wanneer de Hoofdstraat (gedeeltelijk) een 30km zone wordt, navigatiesystemen automatisch de snellere opties gaan weergeven. Dat zijn de Kasteelherenlaan en/of de Brandevoortse Dreef. De alternatieve route voor doorgaand verkeer via de Houtse Parallelweg zal, in onze optiek, niet de favoriete route worden voor doorgaand verkeer. Deze is zeker niet gemakkelijker of sneller dan de route via de Kasteelherenlaan of Brandevoortse Dreef. Navigatieapps helpen daarbij. Dat neemt niet weg dat het voor bezoekers van het Dorpsplein en omliggende winkels en overige voorzieningen belangrijk blijft dat de bereikbaarheid van het gebied goed is.

V: De Hoofdstraat wordt meer verkeersluw gemaakt. De Houtse Parallelweg wordt ontsluitingsweg, aldus informatie in het webinar van 26 januari 2021? Betekent dat het verkeer dus nog meer zal toenemen in onze straat?
A: Zie hierboven.

V: Hoe trachten jullie het verkeer “om te leiden”? Welke stimulans gaat men krijgen om niet door de Hoofdstraat te rijden?
A: Zie hiervoor. We zouden iets van een fysieke drempel willen opwerpen, net voorbij het spoor en de hoofdroute links laten afbuigen via de Houtse Parallelweg. Daarvoor dragen we suggesties aan bij gemeente Helmond die uiteindelijk verantwoordelijk is voor dit openbare gebied.

V: Zou de Hoofdstraat niet afgesloten kunnen worden?
A: Met een afsluiting van de Hoofdstraat zou de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de winkels sterk achteruit gaan. En raakt bovendien de verbindingen tussen de noordelijke en zuidelijke delen van Mierlo-Hout. Dat heeft dus zeker niet onze voorkeur.

PLANNING

V: Wanneer wordt er gestart
A: De kapel is in 2021 aan de binnenzijde gerenoveerd en omgebouwd tot een inspiratieruimte. De Voorstadhalte aan de overzijde van de Hoofdstraat is opgeleverd in het voorjaar van 2022. Daar zijn bewoners vanuit de blok ’28-woningen’ op het Alphonsus terrein naartoe verhuisd. Voor 1 maart 2023 zijn deze ’28-woningen’ (parallel aan het spoor gelegen) gesloopt en wordt op het braakliggende terrein tijdelijk gras ingezaaid.

De start van de bouw is onder andere afhankelijk van de doorlooptijd van de planologische procedures. Die zijn zeer lastig in te schatten. Het streven is om in de zomer van 2025 te starten met de bouw. Vervolgens zal er in 3 fases gesloopt en gebouwd worden en is de huidige verwachting in 2032 klaar te zijn.

V: Wat is de verwachting wanneer er gebouwd gaat worden?
A: Dat is erg afhankelijk van de planologische procedure, maar naar verwachting zal dat niet eerder dan 2025 zijn.

V: Wordt alles in één keer gebouwd of in fases?
A: De bouw zal gefaseerd plaats vinden, naar verwachting in drie fases. Als deze drie fases nader zijn uitgewerkt, wordt dit gecommuniceerd.

V: Hoe lang is de totale bouwtijd?
A: De eerste planvorming startte reeds in 2018. Het totale project loopt naar verwachting door tot 2031-2032. Het kost extra tijd omdat gebouwd wordt in een bestaande omgeving waarbij (kwetsbare) bewoners tussen de fases verhuisd worden en waar continu professionals van Savant Zorg aan het werk zijn. Dat maakt het een complex en dus langdurig proces.

DIVERS

V: Is er een plattegrond van nu en straks? Ter vergelijking?
A: Op de website staat een kaart waarop met rode lijnen de huidige bebouwing is weergegeven bovenop de nieuwbouw. Zo zijn de verschillen tussen nu en straks te zien. Klik hier voor de plannen.

V: De kapel was in gebruik als mortuarium. Hoe kun je daar dan activiteiten organiseren
A: De kapel is in 2021 verbouwd tot inspiratieruimte en niet meer in gebruik voor religieuze vieringen of als rouwcentrum.

V: Is er aandacht voor horeca, zoals terrasjes?
A: Jazeker.

V: Hoe wordt de verhuizing van de bewoners van Alphonsus van de 2e etage gedaan
A: Ruim voordat die verhuizingen aan de orde zijn zullen we met betrokken partijen een plan maken, zoals we dat ook hebben gedaan voor en met de bewoners die eerder zullen verhuizen.

V: Veel trappen, is dat handig voor ouderen?
A: Door hoogteverschillen in het plangebied kunnen we een meer gevarieerde en prettige buitenruimte creëren. Met trappen, hellingbanen en liften zorgen we ervoor dat de verschillende plekken ook goed bereikbaar zullen zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit.

V: Het klokje in de kapel weer laten luiden net als vroeger bij de nonnen!
A: Die werkt weer! Deze is echter niet geprogrammeerd op uur en tijd zoals bijvoorbeeld de kerk. Dit omdat het bewoners in het huidige Hoofdgebouw teveel zou verstoren. Het klokje is overigens wel vanuit de kapel bedienbaar via het touw, waarbij vanwege de ouderdom enige voorzichtigheid geboden is.

V: Als jullie verder gaan met de sloop en de bouw, hoe wordt dan het bouwverkeer geregeld?
A: De sloop van de 28-woningen heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden via het braakliggende terrein aan de Houtse Parallelweg. In deze fase is nog niet bekend hoe bouwverkeer ter plaatse komt. Zodra dat uitgewerkt is, wordt hierover gecommuniceerd met bewoners en medewerkers van het huidige Alphonsus en de direct omwonenden.