Stand van zaken bestemmingsplan

Sinds 2018 werken Savant Zorg, woningstichting Compaen, gemeente Helmond en diverse andere partijen uit Mierlo-Hout aan de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus en het aangrenzende braakliggende grasveld aan de Houtse Parallelweg. Op 23 augustus werd het nieuwe bestemmingsplan, wat het bouwplan mogelijk moet maken, afgekeurd door de Raad van State. Uiteraard is dat voor ons als initiatiefnemers een grote tegenvaller.

Zorg anders organiseren
De druk om een snelgroeiende groep Mierlo-Houtse senioren van goede zorg te kunnen blijven voorzien is en blijft hoog. Hiervoor is het nodig om de zorg anders te organiseren. Zoals u via de media wellicht heeft vernomen, neemt de komende jaren het aantal ouderen dat zorg nodig heeft toe. Terwijl er niet meer zorgmedewerkers bij komen. Dit betekent dat ouderen meer zelf moeten doen, bijvoorbeeld met behulp van hun familie en technologie. Én samen met mensen uit de omgeving hun dagelijkse leven moeten inrichten. Het huidige, verouderde Alphonsus biedt hier te weinig mogelijkheden in. Daarnaast blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen voor mensen met en zonder zorgvraag in Helmond en Mierlo-Hout groot.

Hoe nu verder?

De afgelopen maand hebben we gebruikt om samen met gemeente Helmond de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn op de plek van het huidige Savant Alphonsus en het grasveld aan de Houtse Parallelweg. Hierbij houden we vast aan het beeld van een Dorpsplein Mierlo-Hout waar mensen met en zonder zorg samen wonen in een omgeving die klaar is voor de toekomst. Uiteraard houden we daarbij rekening met de uitspraak van de Raad van State en onderzoeken we waar wij omwonenden (deels) tegemoet kunnen komen in hun bezwaren tegen het plan.

Enkele voorgenomen aanpassingen op de plannen willen we graag met u delen:

Kantoren ondersteuning Savant Zorg

Savant zal haar ondersteunende diensten niet verplaatsen naar Savant Alphonsus. Daarmee vervallen de kantoren en betekent dat de gebouwen daardoor minder groot worden.

(Zorg)woningen en woningen voor intensieve zorg

Het nieuwe conceptplan omvat meer woningen voor intensieve verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Dat geldt ook voor het aantal zorgwoningen waar alleen mensen met een zorgindicatie kunnen wonen. Hierdoor komen er minder ‘reguliere’ huurwoningen terug in het plan. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen past bij deze gewijzigde verdeling.

Meer informatie? Kom naar de inloop bijeenkomst op 5 oktober

Wij nodigen u van harte uit om de eerste gewijzigde opzet te komen bekijken onder het genot van een kop koffie op donderdag 5 oktober van 19:30 – 21.00 uur in de kapel van Savant Alphonsus. Deze is bereikbaar via de ingang aan de Hoofdstraat 176.
Graag tot ziens op 5 oktober aanstaande.

Bestemmingsplan Dorpsplein Mierlo-Hout afgekeurd door Raad van State

Op 26 mei heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/Pastoor Elsenstraat behandeld. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig voor de realisatie van het nieuwe Dorpsplein Mierlo-Hout. Enkele omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan dat door gemeente Helmond was goedgekeurd. Tijdens de zitting hebben de rechters om verduidelijking gevraagd bij de omwonenden en de gemeente Helmond. De gemeente is formeel de verweerder, omdat zij het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Juridische gronden

Ondanks begrip voor de wens om niet een klassiek zorgcentrum, maar een modernere en meer flexibele vorm van zorgen en wonen planologisch mogelijk te maken heeft de RvS de bezwaren op juridische gronden gegrond verklaard en daarom het bestemmingsplan afgekeurd. Savant Zorg en Compaen zijn de initiatiefnemers van het project Dorpsplein. Zij gaan daarom de uitspraak zorgvuldig bestuderen. Aan de hand daarvan bekijken ze wat dit betekent voor de plannen die er voor Dorpsplein Mierlo-Hout liggen en hoe ze de ambities toch kunnen realiseren.  

Maatschappelijke opdracht

De uitspraak van de Raad van State is een grote tegenvaller voor het project. Het vertraagt de uitwerking van de grote maatschappelijke opdracht rondom wonen en ouderenzorg in de toekomst. Dit is een thema waaraan Savant en Compaen vorm en inhoud geven in Mierlo-Hout. Het betekent ook een grote tegenvaller voor bewoners van het huidige Alphonsus en voor Mierlo-Houtenaren en Helmonders die een beroep willen (gaan) doen op ouderenzorg in een moderne woonomgeving. Elke dag voelen Savant en Compaen de druk om zorg en wonen voor ouderen toekomstbestendig te organiseren. Er zijn te weinig geschikte woningen en de zorg moet op een andere manier worden georganiseerd. Daar blijven ze zich hard voor maken en voelen zich daartoe ook verplicht naar de huidige bewoners van Alphonsus en de inwoners van Mierlo-Hout/Helmond.

Wanneer bekend is wat de vervolgstappen zijn, dan communiceren we daarover.

Samen de toekomst van wonen en zorgen vormgeven

In de herontwikkeling van de locatie Savant Alphonsus houdt zorgaanbieder Savant Zorg rekening met het gegeven dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen en dat de leefomgeving dit moet faciliteren. Het zorgkantoor van CZ is partner in dit proces. 

Toen de locatie Alphonsus moest worden herontwikkeld, is gekozen voor een gezamenlijke planontwikkeling met de directe omgeving. “De locatie was veertig jaar oud”, vertelt Gerland Laureijssen, directeur van Savant Zorg. “We wilden daarbij af van het gesloten karakter van deze locatie. Om dat naar buiten te keren, hebben we de omgeving uitgenodigd om in gesprek te gaan over wat hiervoor nodig is.”

Voor de ontwikkeling van een planvisie om tot een open dorpshart te komen, heb je elkaar nodig, stelt hij. “Vandaar dat we bij die planontwikkeling de term samenredzaamheid hebben gebruikt. We kunnen de zorg niet meer leveren zoals we dit in het verleden altijd hebben gedaan, we hebben de mantelzorgers en vrijwilligers nodig om in dat dorpshart tot een inclusieve omgeving te komen.” 

Verbinding
Hierbij is voor de beschrijving van de plannen ook bewust gekozen voor de boodschap ‘Het dorpsplein verbindt’. “Die verbinding heb je nodig om de zorg naar de toekomst te blijven vormgeven”, zegt Laureijssen. “Denk aan de school die tegenover onze locatie ligt, die biedt de gelegenheid om oud en jong met elkaar te verbinden. Denk ook aan de ondernemers, met wie we samen activiteiten kunnen ontwikkelen. De kapel op ons terrein hebben we verbouwd en heropend als inspiratiecentrum om de buurt naar binnen te halen voor ontmoeting, en in het plan is ook ruimte om er eerstelijns zorgaanbod in te kunnen vestigen. Zo creëren we een mix van mensen zonder zorgvraag en met een lichte en een zware zorgvraag. Als die elkaar weten te vinden, kunnen ze ook voor elkaar zorgen.”

Die verbinding heb je nodig om de zorg naar de toekomst te blijven vormgeven.”

Corné van Groenendaal, de zorginkoper V&V bij het zorgkantoor CZ die Savant in zijn portefeuille heeft, zegt: “In aansluiting hierop speelt eigenaarschap aan onze zijde een rol om de visie naar de toekomst goed te kunnen blijven vormgeven. Als straks tweehonderd woningen gerealiseerd zijn, moeten daar geen tweehonderd mensen met een zorgvraag wonen. Het moet een mix zijn van mensen mét en zonder zorg, met eventueel ook flexwoningen voor zorgmedewerkers.” 

Goede sturing
In relatie tot de zorgplicht die CZ zorgkantoor heeft, zegt Van Groenedaal: “Ook wij zien bewegingen bij elkaar komen: een groeiend aantal mensen met een Wlz-indicatie, een dalend aantal zorgprofessionals, toenemende vergrijzing en mensen die ook bij kwetsbaarheid thuis willen blijven wonen. Tussen gezond zijn en in aanmerking komen voor een verpleeghuisindicatie zit een hele wereld. Daarop sturen met het aanbod van zorg, wonen en hulp vraagt om wat ik advance life planning noem. Als je daarvan uitgaat, ga je vanzelf ook nadenken over diversiteit in en ontwikkeling van woonvormen zoals community care vormgeven. Bij Savant zijn voor de herontwikkeling van de locatie Alphonsus alle partijen betrokken bij dit verhaal. Daarin vinden wij elkaar.”

“Daarop sturen met het aanbod van zorg, wonen en hulp vraagt om wat ik advance life planning noem.”

Vanuit de planvisie is een ontwerp gemaakt en besproken met de stakeholders. Laureijssen: “Het bestemmingsplan om het zorgcomplex om te vormen naar een zorg/wooncomplex is inmiddels door de gemeente goedgekeurd en de vervolgstappen zijn in gang gezet. Ook het programma van eisen en de eerste aanbesteding zijn geregeld. We zijn dus klaar om aan de slag te gaan en het dorpsplein samen met de omgeving te creëren.” 

Mensen betrekken
Laureijssen benadrukt het belang van het feit dat de bewoners en de medewerkers van Savant actief te betrekken bij de planontwikkeling. “In ons gedachtegoed lopen we al voor in deze transformatie, die anders werken en met elkaar omgaan met zich meebrengt”, zegt hij. “Daar moeten we ze echt in meenemen. Dat geldt ook voor het op een slimme manier inzetten van zorgtechnologie. Het wordt anders dan het was, voor beide partijen. Mantelzorgers gaan een grotere rol spelen en dat wordt makkelijker voor ze als ook de omgeving zijn rol op zich neemt.” Van Groenendaal: “In termen van personele capaciteit is het heel goed dat zorgtechnologie ook onderdeel is van het plan.”

Een ander belangrijk punt is betaalbaarheid, benadrukt Laureijssen. Een deel van de woningen moet onder de sociale huur vallen. “Dat we eigenaar van de grond zijn en het samen ontwikkelen met Woningstichting Compaen maakt het wel wat makkelijker”, zegt hij.  

“We hebben partners nodig om invulling te kunnen geven aan onze zorgplicht.”

Samen
Laureijssen zegt in Van Groenedaal een goede sparringpartner te hebben. “Hij spreekt ook met andere zorgaanbieders die met soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn”, vertelt hij. “Het is inspirerend voor ons om van hem te horen wat op die plaatsen gebeurt.”

Omgekeerd is de samenwerking voor CZ zorgkantoor net zo waardevol, stelt Van Groenedaal: “We hebben partners nodig om invulling te kunnen geven aan onze zorgplicht. Partijen met wie we samen naar de toekomstige ontwikkelingen kunnen kijken en daarin onze koers kunnen bepalen.” 

26 mei behandeling beroep bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond het bestemmingsplan goedgekeurd voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/ Pastoor Elsenstraat. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State. Op 26 mei 2023 wordt het beroep door de Raad van State behandeld. Het duurt daarna nog 6 tot 12 weken voordat de Raad van State uitspraak doet.

Inloop 30 januari goed bezocht

Maandag, 30 januari, hebben Savant en Compaen voor buurtgenoten en ondernemers van Dorpsplein in de Kapel van Alphonsus een inloopmiddag georganiseerd rondom de herontwikkeling van Savant Alphonsus en de ontwikkeling van het nieuwe Dorpsplein. Er was te zien en er werd verteld wat we de afgelopen tijd hebben gedaan, waar we nu staan met de planvorming en wat we de komende tijd gaan doen. Ook is ruim stilgestaan bij de redenen waarom deze herontwikkeling belangrijk is voor wonen en zorg in de toekomst.

De inloopmiddag is goed bezocht en bezoekers zijn beantwoord op vragen over het project en de globale planning. De gestelde vragen worden in een lijst van Vraag & Antwoord gezet en op deze website geplaatst. Savant en Compaen willen in de toekomst vaker een inloop organiseren om belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Ook het ED bezocht de inloopmiddag en plaatste dit bericht in de krant op 1 februari 2023.

Update bestemmingsplanprocedure Dorpsplein Mierlo-Hout

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond het bestemmingsplan goedgekeurd voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/ Pastoor Elsenstraat. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig om de bouwplannen mogelijk te maken op het terrein van Savant Alphonsus en het aangrenzende perceel van Compaen aan de Houtseparallelweg. Tot en met 14 oktober kon bij de Raad van State beroep worden ingediend tegen het bestemmingsplan.

We hebben vernomen dat belanghebbenden hier gebruik van hebben gemaakt en inderdaad beroep hebben ingesteld. Dit betekent dat de Raad van State een beroepsprocedure opstart. Het zal naar verwachting ongeveer een jaar gaan duren voordat zij een uitspraak doet in deze zaak. Dat levert helaas een vertraging op voor de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus.